Kamenárstvo a prírodný kameň

Kamenárstvo a kamenivo
 

 

Kamenárstvo Kamenárske remeslo existuje už od úsvitu civilizácie. O tom, že je kamenárstvo profesiou a umením v jednom, nás presviedčajú historické pamiatky, ktoré vznikali po celom svete a dodnes nás uchvacujú svojou precíznosťou ( Tádž Mahal, Angkor Vat, Stonehedge a samozrejme pyramídy).

Kamenárstvo je spojením stavebných postupov s trvalými hodnotami, kde sa hrubé kusy skál a kameňov opracovávajú do presných geometrických tvarov od tých najjednoduchších po značne zložité. Výsledok sa najčastejšie pomocou malty spája do stavebných štruktúr.

Moderné kamenárstvo čerpá znalosti tak z histórie, ako aj z technickej doby, v ktorej žijeme. Aby sa kamenár mohol nazývať kamenárom, musí absolvovať komplexnú výučbu a školenia v oblasti teórie aj praxi. Nejde tu len o nadobúdanie zručnosti, ale aj o presnú znalosť každého typu a druhu kameňa, ktorý sa v kamenárstve používa, o spôsob jeho využitia, použitia v praxi. Kamenár tak nadobúda skúsenosti, ktoré ho posunú vpred. Môže sa pritom zameriavať na špecializáciu, alebo adaptabilitu (prispôsobivosť).

V kamenárstve sa využívajú všetky druhy prírodného kameňa – magmatické, metamorfné a sedimentické. Horniny tvoria širokú základňu stavebných materiálov a patria k nerudným surovinám. K ich výhodám patrí zvyčajne veľká pevnosť, trvanlivosť, hutnosť a mrazuvzdornosť. Nevýhodou je hlavne ich vysoká objemová hmotnosť, namáhavá opracovateľnosť a nízka tepelnoizolačná schopnosť s výnimkou niektorých pórovitých hornín.

V prípade, že hľadáte kamenárstvo vo vašom okolí, kliknite na zoznam stavebných firiem a spoločností na Stavebnik.sk a v sekcii Obklady a dlažby môžete nájsť firmu priamo vo vašom okolí.
Okrem toho si cez systém dopytov stavebných prác, môžete požiadať o vypracovanie cenovej ponuky niekoľko vybratých firiem naraz.

Prírodný kameň v stavebníctve sa používa:

-priamo ako stavebný materiál
-ako zložka materiálu
-ako surovina na výrobu stavebného materiálu

KamenárstvoMagmatické (vyvreté) kamenivo – vzniklo postupným ochladzovaním a kryštalizáciou lávy. Charakterizuje ho vysoká pevnosť, hutnosť, nízka nasiakavosť a podobne. V kamenárstve sa využíva hlavne žula (pevnosť v talku až 260 MPa), syenit, gabro, diorit, čadič (pevnosť v tlaku 210-430 MPa).

Usadené (sedimentické) kamenivo – vzniklo usadením a následne prípadným spevnením zvetralých častíc vyvretých hornín. Charakterizuje ho vrstevnatosť v dôsledku tlaku horných vrstiev a usadzovania nižších vrstiev. Vlastnosti sú rôznorodé a pohybujú sa od sypkých po celistvé -pevné. V porovnaní s vyvretými horninami sú zvyčajne pórovitejšie, menej trvanlivé a ľahšie sa opracúvajú. V kamenárstve sa používajú úlomkovité (piesok, štrk) a spevnené druhy: pieskovce (stmelené piesky) na dlažobné kocky, obrubníky a podobne. Kamenárstvo využíva tiež mnohé iné druhy týchto hornín – vápenec priamo, ako stavebný kameň, travertín ako dekoračný kameň, magnezit na žiaruvzdorné výrobky a podobne

Metamorfné (premenné) kamenivo vzniklo vyvretých a usadených hornín . Premenou vyvretých hornín sa ich fyzikálne vlastnosti väčšinou zhoršili a premenou usadených sa zlepšili – stali sa kompaktnejšími. Ich vlastnosti sú premenlivé. Charakteristická je vrstevnatosť. Od smeru vrstiev závisia ďalšie vlastnosti. V kamenárstve (čo sa stavebníctva týka) sa krehké druhy premenného kameniva používajú menej, pretože sa pri opracovávaní často rozpadávajú na ploché kusy. O to viac nachádzajú svoje využitie, ako dekoratívne kusy (serpentinity). Mramor patrí tiež medzi premenné kamenivo. Vznikol premenou vápencov a dolomitov. Je farebne rôznorodý (prakticky od bielej po čiernu) a hutný. Dá sa veľmi dobre opracovať, brúsiť a leštiť.

Vyťažený kameň sa v kamenárstve ďalej opracováva. Najprv nahrubo, potom jemne spôsobmi, ako:

-zrnovanie
-hrotovanie
-brúsenie
-oškrtávanie
-lemovanie
-leštenie

Výrobky, ktoré sú používané v kamenárstve majú svoje „hantírkové“ názvy, ktoré zovšeobecneli a dnes sa používajú aj v technickej reči:

Kopáky: na riadkové murivo a klenby. Rozlišujú sa behúne a väzáky.
Haklíky: bývajú štvorcové alebo obdĺžnikové. Na obklady soklov, obvodových múrov.
Kvádre a klenáky: rozoznávame pravouhlé, skosené, klinovité. Využitie ako konštrukčné a architektonické prvky vodných, železničných či banských stavieb.
Dlažobné dosky: obkladové dosky, soklové dosky, schodišťové stupne, rímsy, zábradlia, fontány, lavičky

Zaujať by vás mohol aj niektorý článok o využití Fasádne obklady a materiálové riešenie

(i.n.)